Privatlivspolitik for Kræftens Bekæmpelse, Ballerup Lokalforening

 

Version 1.0, Juni 2019

 

Kræftens Bekæmpelse Ballerup Lokalforening behandler personoplysninger iht. Databeskyttelsesloven (LOV nr. 502 af 23/05/2018) samt efter generelle principper for god databehandlingsskik.

I tilfælde af områder hvor lokalforeningens privatlivspolitik ikke er dækkende, vil [Kræftens Bekæmpelse’s privatlivspolitik] gælde

 

Ansvarlig for databehandling

Kræftens Bekæmpelse, Ballerup Lokalforening, CVR. 40080678 [link]

Foreningen er lokalforening under hovedorganisationen Kræftens Bekæmpelse, CVR. 55629013 [link].

 

Kontakt

E-mail: kontakt@cancer-ballerup.dk

Mobil: +45 31 44 86 00

Fulde kontaktoplysninger kan findes på [cancer.dk]

Formål Lokalforeningen behandler udelukkende personoplysninger ud fra foreningens legitime interesse mht. medlemsfortegnelse og udlægsgodtgørelse.

Vi behandler kun almindelige personoplysninger, der er relevante og nødvendige, herunder:

 • Fornavn og efternavn
 • Mobilnummer
 • Privat e-mail adresse
 • (Cancer-Ballerup.dk e-mail)
 • (Bankkonto, ved udlægsgodtgørelse)
 • Børneattester
 • (Navnebeskyttelse i forhold til CPR-loven)

 

For medlemmer af bestyrelsen, kan følgende yderligere være nødvendig for dokumentation af bestyrelsesansvar

 • Tillidsposter
 • Bopælsadresse
 • CPR nummer
 • Underskrift
 • Dokumentation af medlemskab af Kræftens Bekæmpelse

 

Medlemsfortegnelse anvendes til indkaldelse af foreningsmøder, samt generel information/nyhedsbreve udsendt af foreningen, samt at kunne drive og dokumentere foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på disse.

Lokalforeningen behandler IKKE personfølsomme oplysninger.

Lokalforeningen anvender flere systemer drevet af tredje part, der har egen privatlivspolitik, herunder:

 

Samtykke

Når lokalforeningen behandler oplysninger om medlemmer og frivillige, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle personoplysninger til andre formål, end beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give formand/næstformand besked om det.

 

Videregivelse af personoplysninger

Lokalforeningen videregiver ikke oplysninger uden samtykke.

 

Opbevaring og sletning

Lokalforeningen sletter personoplysninger et halvt år efter at medlemskab eller frivilligt arbejde, er ophørt.
Lokalforeningen kan opbevare personoplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Når lokalforeningen behandler dine personoplysninger, har du iflg. persondataloven ret til:

 • at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig
 • at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
 • at gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod lokalforeningens behandling, ved at henvende dig til kontakt@cancer-ballerup.dk.

 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger formand/næstformand, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – over behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet [link]
Carl Jacobsensvej, 2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00 / dt@datatilsynet.dk

 

Cookies

Lokalforeningens hjemmeside anvender kun tekniske cookies.

Der er ingen marketing-, sporings-, statistik-, eller på anden vis profilerende cookies.

 

Revision

Ved ændring af privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument.

Ved væsentlige ændringer vil blive sendt direkte til lokalforeningens bestyrelse samt alle på lokalforeningens medlemsfortegnelse.

Den gældende privatlivspolitik er tilgængelig på:

 • lokalforeningens hjemmeside [link]
 • lokalforeningens dokumenter på frivillig.dk [link]

 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter

Medlemsfortegnelse vedligeholdes af næstformanden.

Medlemsfortegnelse ligger elektronisk under lokalforeningens dokumenter på frivillig.dk [link].

Medlemsfortegnelse er beskyttet med kodeord der fornys årligt, eller oftere hvis det er relevant.

Oplysninger om bankkonto (ved udlægsafregning) håndteres alene af lokalforeningens kasserer i form af afregningsbilag og transaktioner i bank.

Revisor udfører en gang årlig kontroller af bilag.

Oplysninger om bestyrelsesdokumentation over for bank (navn/adresse/cvr) behandles hovedsageligt af lokalforeningens kasserer, men er ligeledes tilgængelig for formanden.

Kasseren behandler på privat hjemadresse elektronisk dokumentation på lokalforeningens laptop, samt fysiske ringbind, mv.

Lokalforeningen har tilknyttet mailserver kørende hos one.com. Hver e-mail adresse er personlig. Foreningens bestyrelse, medlemmer/frivillige der er tildelt en mailboks, skal selv sikre overholdelse af Databeskyttelsesloven.

 

Sikkerhedsbrud

Brud på datasikkerheden skal straks informeres til formanden, der sammen med foreningens tegningsberettigede vurderer sagens kritikalitet.

I tilfælde af høj risiko for misbrug af personoplysninger, anmeldes sagen af formanden til Datatilsynet inden 72 timer [link], og iværksætter forhold til udbedring af sikkerhedsbrud.

 

Risikovurdering

Risiko/karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, vurderes ud fra konsekvensen i forhold til den enkelte person og den aktuelle situation.

Beskrivelse Risiko

 • Tab/misbrug af almindelige kontaktoplysninger. Skal ikke anmeldes. LAV
 • Tab/misbrug af beskyttede almindelige kontaktoplysninger. Anmeldelse skal vurderes. MIDDEL
 • Tab af bankkonto og/eller CPR i sammenhæng med en eller flere almindelige kontaktoplysninger, der kan medføre svindel eller identitetstyveri. Anmeldelse skal foretages. HØJ

 

Foto / Video Foto og video går også under personoplysninger hvis man kan identificere personer. Datatilsynet har derfor tolket følgende [regler]:

 • Portrætfoto: Offentliggørelse af portrætfoto kræver beviseligt samtykke. [Template fra Kræftens Bekæmpelse] kan indtil videre anvendes. Samtykke kan trækkes tilbage, og offentlige foto/video optagelser skal trækkes tilbage i det omfang det er muligt.
 • Gruppefoto: Offentliggørelse af gruppefoto/situationsfoto kræver IKKE samtykke.

 

Derudover gælder:

 • Forud for foto / video optagelse skal der gøres opmærksomt på dette, så personer kan tage forbehold.
 • Det skal altid respekteres hvis personer IKKE ønsker at optræde på foto/i video optagelser.

 

Foto og video fra egne møder og aktiviteter kan lægges på frivillig.dk, og kan deles indbydes i lokalforeningen uden samtykke.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde

12. juni 2019

 

Link til Persondatapolitik.pdf